بِـــفَــرمـا اَنیـمـیـشِــن

دنیای انیمیشن و کارتون

انیمیشن برنده 3 جایزه و کاندیدای 21 جایزه دیگر

انیمیشن برنده 3 جایزه و کاندیدای 21 جایزه دیگر

20 دقیقه چربی سوزی-- تمرین کامل بدن

20 دقیقه چربی سوزی-- تمرین کامل بدن

فیلم رها شده 2022 - کاندیدای 15 جایزه

فیلم رها شده 2022 - کاندیدای 15 جایزه

کارتون آرزو محصول 2023

کارتون آرزو محصول 2023

انیمیشن پرنسس قو: بسیار طولانی تر از همیشه 2023

انیمیشن پرنسس قو: بسیار طولانی تر از همیشه 2023

کارتون آرزو محصول 2023

کارتون آرزو محصول 2023

کارتون دنیای میراکلس : پاریس 2023

کارتون دنیای میراکلس : پاریس 2023

انیمیشن بچه های بد: تعطیلات خیلی بد 2023

انیمیشن بچه های بد: تعطیلات خیلی بد 2023

افسانه های مورتال کامبت: مسابقه کیج 2023

افسانه های مورتال کامبت: مسابقه کیج 2023

انیمیشن لیگ عدالت: بحران در زمین های بی نهایت قسمت اول 2024

انیمیشن لیگ عدالت: بحران در زمین های بی نهایت قسمت اول 2024