amir.deljoo

امیر دلجو 44 مجرد قابل عرض کوچیک ایران و ایرانی اما با منطق و انصاف از نگاه یا همچی یا هیچی و شتاب صفر تا صدی نه زندگی با بالا پایین اسمش زندگیه

یک شنبه 06 تیر 1400

پنج شنبه 27 خرداد 1400

جمعه 21 خرداد 1400

جمعه 21 خرداد 1400

چهارشنبه 19 خرداد 1400

چهارشنبه 19 خرداد 1400

چهارشنبه 19 خرداد 1400