فیلم آموزشی معلمان چهارم تا ششم دبستان پسرانه دکتر محمد شفیعی

دبستان دوره دوم پسرانه دکتر محمد شفیعی

پنج شنبه 02 اردیبهشت 1400

پنج شنبه 02 اردیبهشت 1400

چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

یک شنبه 29 فروردین 1400

پنج شنبه 26 فروردین 1400

چهارشنبه 06 اسفند 1399

چهارشنبه 06 اسفند 1399

چهارشنبه 06 اسفند 1399

چهارشنبه 06 اسفند 1399