مجمع خیرین مدرسه ساز فارس

مجمع خیرین مدرسه ساز فارس- حتی با کمترین هزینه ها می توان در ساخت مدرسه برای فرزندان ایران عزیزمان مشارکت نمود. جامعه خیرین مدرسه ساز کشور. mehremadrese.ir

پنج شنبه 23 بهمن 1399

شنبه 18 بهمن 1399