بیش از پیش

من دکتر محمد کیائی هستم. من به صورت مستمر در حال یادگیری و توسعه آگاهی و مهارت‌های خودم هستم و تلاش می‌کنم این آگاهی و مهارت‌ها را به دیگران منتقل کنم.